kvaliteta1

Piramida - jamstvo za visok nivo kvalitete!

Neprestano dizanje nivoa kvalitete naših proizvoda jedna je od naših glavnih odlika i po tome nas cijene naši kupci. Tome u poduzeću posvećujemo izuzetno mnogo pažnje i možemo se pohvaliti da tržištu nudimo samo visokokvalitetne proizvode.

Na koji način Piramida uspijeva dostizati izuzetno visok nivo kvalitete svojih proizvoda?

Moderna tehnologija koja zadovoljava potrebne standardne i nudi prozvodnju visokokvalitetnih proizvoda

Iskustvo i znanje stečeni u gotovo 60 godina postojanja Piramide svakodnevno se produbljuju i usavršavaju. Proizvodnja se odvija na strojevima za toplinsku preradu cijevnog stakla najmodernije tehnologije, pri čemu se cijevno staklo pomoću plamena i posebnih alata izvlači i oblikuje u gotov proizvod.

Ampule i bočice proizvode se na najsuvremenijim proizvodnim linijama Moderne Mecanique MM-30 LA-502 te na linijama 3BS i BZ-16 proizvođača S.P.A.M.I.

Na linijama su ugrađeni uređaji za potpunu kontrolu najznačajnijih parametara. Također, procesna kontrola optoelektroničkim sustavom kamera osigurava potpunu kontrolu dimenzijskih i vizualnih parametara, kako bi proizvod u potpunosti odgovarao kako linijama za punjenje lijekovima, tako i svim zahtjevima za sukladnost sa standardom.

Kvalitetno opremljen proizvodni prostor osigurava i jamči visok nivo čistoće u proizvodnji, a proces pakiranja proizvoda odvija se u Čistim sobama koje zadovoljavaju zahtjeve norme ISO 14644-1 klase ISO 8, a u kojima su zaposleni na pakiranju proizvoda obvezni nositi jednokratne nazuvke, kape i rukavice te posebne kute samo za taj prostor.

kvaliteta2

Visoki standardi s ciljem zadovoljavanja potreba zahtjevnih kupaca iz farmaceutske industrije

  • Sustav upravljanja kvalitetom Piramide d.o.o. u skladu je sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 (certificiran 2002. godine), a upravljanje okolišem u skladu je sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 što je i potvrđeno certifikacijom 2003. godine. Procesi proizvodnje i kontrole kvalitete vode se standardom GMP, budući da moraju zadovoljiti stroge zahtjeve kupaca iz farmaceutske industrije.
  • Razumijevanje zahtjeva kupca pri ugovaranju i tijekom poslovanja osigurano je i kroz otvorenost Piramide d.o.o. za komunikaciju s kupcem na svim potrebnim nivoima. Tako u suradnji s nama imate partnera koji će vas poslušati i nastojati ponuditi najbolje rješenje.
  • Edukacija zaposlenih jedan je od bitnih čimbenika pri ostvarenju zahtjeva i zadovoljstva kupaca.
  • Stalno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem izraženo je i u Politici upravljanja kvalitetom i okolišem koja daje osnovu na kojoj su postavljeni ciljevi Piramide d.o.o.
kvaliteta3

Kontrolom kvalitete smanjujemo mogućnost pogrešaka na minimum

Ulazna kontrola sirovina

Svoje proizvode izrađujemo od neutralnog borosilikatnog cijevnoga stakla koje u potpunosti zadovoljava zahtjeve farmaceutske industrije za staklenu ambalažu koja je dio lijeka. Za nanošenje oznaka za lom (OPC, CBR), kodnih prstena (CR) i sitotiska upotrebljavaju se boje vrhunske kvalitete. Za sve se sirovine obavlja ulazna kontrola prije puštanja u proizvodnju.

Za svaku seriju sirovina dobavljači nam dostavljaju i Izjavu o kvaliteti koju na zahtjev šaljemo kupcu.

Procesna i završna kontrola proizvoda

Provođenje procesne kontrole dimenzijskih i vizualnih karakteristika proizvoda, kao i mogućnost potpune optoelektroničke kontrole, osigurava visoku kvalitetu isporučenih proizvoda.

U kontrolnim laboratorijima ispituju se fizikalna i kemijska svojstva gotovih proizvoda uz primjenu moderne mjerne opreme i elektroničku obradu podataka. Ukoliko se pojavi odstupanje od zadanih parametara, proizvod se ponovno kontrolira na višestruko većem uzorku.

Svi rezultati mjerenja i ispitivanja proizvoda čuvaju se i dostupni su kupcima na uvid.

Uza svaku isporučenu seriju proizvoda prilaže se i Izjava o kvaliteti proizvoda.

Sve navedeno osigurava i jamči nivo kvalitete proizvoda u skladu s međunarodnim normama i propisima, odnosno željama kupca.

Sljedivost

Uzorci svake proizvedene serije kao i rezultati svih ispitivanja čuvaju se u sljedivosti 5 godina.