kvaliteta3

Piramida - jamstvo za visok nivo kvalitete!

Neprestano dizanje nivoa kvalitete naših proizvoda jedna je od naših glavnih odlika i po tome nas cijene naši kupci. Tome u poduzeću posvećujemo izuzetno mnogo pažnje i možemo se pohvaliti da tržištu nudimo samo visokokvalitetne proizvode.

Na koji način Piramida uspijeva dostizati izuzetno visok nivo kvalitete svojih proizvoda?

Moderna tehnologija koja zadovoljava potrebne standardne i nudi prozvodnju visokokvalitetnih proizvoda

Iskustvo i znanje stečeni u gotovo 70 godina postojanja Piramide svakodnevno se produbljuju i usavršavaju. Proizvodnja se odvija na strojevima za toplinsku preradu cijevnog stakla najmodernije tehnologije, pri čemu se cijevno staklo pomoću plamena i posebnih alata izvlači i oblikuje u gotov proizvod.

Ampule i bočice proizvode se na najsuvremenijim proizvodnim linijama Moderne Mecanique MM-30 LA-502 te na linijama 3BS i BZ-16 proizvođača S.P.A.M.I.

Na linijama su ugrađeni uređaji za potpunu kontrolu najznačajnijih parametara. Također, procesna kontrola optoelektroničkim sustavom kamera osigurava potpunu kontrolu dimenzijskih i vizualnih parametara, kako bi proizvod u potpunosti odgovarao kako linijama za punjenje lijekovima, tako i svim zahtjevima za sukladnost sa standardom.

Kvalitetno opremljen proizvodni prostor osigurava i jamči visok nivo čistoće u proizvodnji, a proces pakiranja proizvoda odvija se u Čistim sobama koje zadovoljavaju zahtjeve norme ISO 14644-1 klase ISO 8, a u kojima su zaposleni na pakiranju proizvoda obvezni nositi jednokratne nazuvke, kape i rukavice te posebne kute samo za taj prostor.

Visoki standardi s ciljem zadovoljavanja potreba zahtjevnih kupaca iz farmaceutske industrije

  • Sustav upravljanja kvalitetom Piramide d.o.o. u skladu je sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 (certificiran 2002. godine), a upravljanje okolišem u skladu je sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 što je i potvrđeno certifikacijom 2003. godine. Procesi proizvodnje i kontrole kvalitete vode se standardom GMP, budući da moraju zadovoljiti stroge zahtjeve kupaca iz farmaceutske industrije.
  • Razumijevanje zahtjeva kupca pri ugovaranju i tijekom poslovanja osigurano je i kroz otvorenost Piramide d.o.o. za komunikaciju s kupcem na svim potrebnim nivoima. Tako u suradnji s nama imate partnera koji će vas poslušati i nastojati ponuditi najbolje rješenje.
  • Edukacija zaposlenih jedan je od bitnih čimbenika pri ostvarenju zahtjeva i zadovoljstva kupaca.
  • Stalno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem izraženo je i u Politici upravljanja kvalitetom i okolišem koja daje osnovu na kojoj su postavljeni ciljevi Piramide d.o.o.

Kontrolom kvalitete smanjujemo mogućnost pogrešaka na minimum

Ulazna kontrola sirovina

Svoje proizvode izrađujemo od neutralnog borosilikatnog cijevnoga stakla koje u potpunosti zadovoljava zahtjeve farmaceutske industrije za staklenu ambalažu koja je dio lijeka. Za nanošenje oznaka za lom (OPC, CBR), kodnih prstena (CR) i sitotiska upotrebljavaju se boje vrhunske kvalitete. Za sve se sirovine obavlja ulazna kontrola prije puštanja u proizvodnju.

Za svaku seriju sirovina dobavljači nam dostavljaju i Izjavu o kvaliteti koju na zahtjev šaljemo kupcu.

Procesna i završna kontrola proizvoda

Provođenje procesne kontrole dimenzijskih i vizualnih karakteristika proizvoda, kao i mogućnost potpune optoelektroničke kontrole, osigurava visoku kvalitetu isporučenih proizvoda.

U kontrolnim laboratorijima ispituju se fizikalna i kemijska svojstva gotovih proizvoda uz primjenu moderne mjerne opreme i elektroničku obradu podataka. Ukoliko se pojavi odstupanje od zadanih parametara, proizvod se ponovno kontrolira na višestruko većem uzorku.

Svi rezultati mjerenja i ispitivanja proizvoda čuvaju se i dostupni su kupcima na uvid.

Uza svaku isporučenu seriju proizvoda prilaže se i Izjava o kvaliteti proizvoda.

Sve navedeno osigurava i jamči nivo kvalitete proizvoda u skladu s međunarodnim normama i propisima, odnosno željama kupca.

Sljedivost

Uzorci svake proizvedene serije kao i rezultati svih ispitivanja čuvaju se u sljedivosti 5 godina.